به نام خالق یکتاسازمان نقشه برداری کشور بر اساس وظایف بنیادی خود در خصوص جمع آوری و نمایش داده های مکانی و تولید نقشه از کشور و آبهای پیرامونی تحت حاکمیت، فعالیت های خود در زمینه شناخت، هیدروگرافی و تهیه چارتهای دریایی از دریاهای مجاور را، از بیش از سه دهه پیش آغاز نموده است.


با توجه به اهمیت وکاربریهایمطالعات جزرومدی برای محققین ومتخصصان علوم مختلف ازجمله دریانوردی، اقیانوس شناسی، مهندسی سواحل، مدیریت مناطق ساحلی، زمین شناسی دریایی ، حقوق وتعیین مرزهای دریایی ، سازمان نقشه برداری کشور ازسال 1990 میلادی مبادرت به نصب دستگاه های جزرومدسنج درسواحل خلیج فارس و دریای عمان و سپس سواحل شمالی کشور نمودهو همچنین با توجه به رسالت واهداف این سازمان به آنالیز داده های بدست آمده ازاین ایستگاهها به منظور محاسبه مولفه ها وسطوح مختلف جزرومدی واستفاده از آن درتهیه چارتهای دریایی و تعیین مبنای ارتفاعی کشور پرداخته است .


استفاده از این داده ها درپیش بینی جزرومد نیز بسیار حائز اهمیت بوده وکاربردهای فراوانی دارد. به عنوان مثال : پرکاربردترین استفاده از آن درمسائل دریانوردی میباشد. چارتهای دریانوردی اطلاعات توپوگرافی بستر را ازطریق مقادیر اعماق نقاط ومنحنی میزان های عمق نسبت به سطح مبنای چارت درمحدوده ای بزرگ به دریانوردان ارائه می کند. ازآنجا که مقادیر اعماق به طور معمول در زیرسطح مبنای چارت قرار دارد ، پیش بینی های جزرومدی اطلاعات مربوط به تراز سطح آب را دربــــالای سطح مبنای چارت وبه صورت تابعی ازروز ، ساعت ومکان به دریانوردان ارائه می کند ودریانوردان با داشتن اطلاعات عمق وپیش بینی های جزرومدی میتوانند به آسانی فاصله سطح آب تا بستردریا را درهرزمان ومکانی مشخص کنند.

سازمان نقشه برداری کشور مفتخر است که به عنوان اولین مرجع به جمع آوری داده های طولانی مدت ازایستگاه های دائمی وموقتی جزرومد پرداخته وازطریق سایت اینترنتی و برنامه کاربردی موبایل داده های پیش بینی و مقادیر واقعی جزرومد را به کاربران در حوزه های مختلف دریایی ارائه کرده است تا گامی موثر در جهت رفع نیاز کاربران اطلاعات جزرومدی برداشته باشد